Kunskapsartikel

Därför får inte nätägare rätt ersättning för grävskador

Grävskador på nätinfrastruktur är ett problem för många nätägare. Ofta ersätts nätägaren för endast en bråkdel av alla skador som sker. Det påverkar affären negativt, på både kort och lång sikt. En väl fungerande skadereglering har visat sig minska antalet grävskador för flera nätägare. Men varför får inte nätägarna rätt ersättning?

Det är vanligt att nätägare upplever skaderegleringsprocessen som komplicerad och tidskrävande och ärenden blir inte sällan liggande på hög. Svensk Skadereglering, som har daglig kontakt med nätägare över hela Sverige, har nu identifierat fem områden som regelbundet framhävs som bristfälliga och försämrar möjligheten för nätägare att få ersättning för grävskador på sina ledningsnät:

1. Det finns ingen dedikerad, ansvarig person
Skadereglering är ofta en bisyssla för någon på nätbolaget och görs i mån av tid. Att bygga upp kunskap och erfarenhet inom området är inte prioriterat. Det leder till att ärenden tar lång tid att hantera vilket minskar möjligheten att få ersättning för skador

2. Skadereglering sker inte i tid
När en skada skett är det viktigt att så tidigt som möjligt samla in dokumentation och fakta om det inträffade.  Nätägare som inte prioriterar uppgiften och påbörjar skaderegleringen sent, långt efter att skadan skett, har svårt att få fram fakta om vad som orsakat den.

3. Otillräcklig insamling av fakta
För att bevisa skadornas omfattning och kostnad krävs nödvändig information och dokumentation. Många nätägare samlar inte in tillräckligt med information vilket försämrar bevisföringen och försvårar ärendehanteringen

4. Avsaknad av tydlig process
Många har ingen tydlig och enhetlig process för skadereglering vilket leder till att det svårt att hantera ärendena på ett strukturerat sätt. Det kan leda till förvirring och förlänga tiden till en lösning. En rutin som säkerställer att skaderegleringen sker enhetligt och effektivt är viktig. Läs mer om Svensk Skadereglerings process.

5. Inget systemstöd
Många företag saknar en dedikerad plattform eller programvara för att hantera skadeärenden. Det innebär att mycket av arbetet måste utföras manuellt, vilket ökar risken för fel och fördröjningar. Ett systemstöd kan underlätta dokumentation, informationsdelning och spårbarhet, vilket effektiviserar skaderegleringsprocessen.

Känner du igen dig?

Svensk Skadereglering är en oberoende aktör inom skadereglering. Våra skadereglerare hör till Sveriges mest erfarna och hjälper ledningsägare med effektiv och rättvis reglering av skador på ledningsnät.

Vill du diskutera skadereglering med oss? Hör av dig till Madelen!

Madelen Sköld
Produktionschef
070 – 318 08 78
madelen.skold@svenskskadereglering.se

 

Genom att anlita oss för skadereglering ökar du dina möjligheter att få ersättning för grävskador!