Kunskapsartikel

Vilken rättslig grund gäller vid grävskador på ert ledningsnät?

Är du en av dem som reglerar skador på ert nät? Då kan det vara en utmaning att navigera bland juridiska termer och lagtexter. I denna artikel reder vi ut vad som menas med rättslig grund och andra juridiska termer kopplade till just reglering av skador på ledningsnät.

Rättslig grund är fundamentet

Den rättsliga grunden utgör själva fundamentet för att kunna kräva skadestånd när någon har orsakat skada på ert ledningsnät. Det handlar om att kunna förklara varför du har rätt till ersättning och vilka lagar och principer som ligger till grund för detta.

När det gäller skador på nedgrävd infrastruktur kan den rättsliga grunden för att kräva ersättning vid skador härledas till följande bestämmelse i skadeståndslagen: 2 kap 1 §: ”Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan.” Det innebär att den som med avsikt eller genom vårdslöshet har orakat skada på ledningen är ansvarig att ersätta skadan.

Etablerad praxis är också rättslig grund

Den rättsliga grunden behöver inte nödvändigtvis vara fastställd i lagtext, utan den kan även härledas från andra källor såsom sunt förnuft, etablerad praxis eller rättsprinciper. Begreppet ”rättslig grund” refererar således inte endast till en specifik rättslig bestämmelse utan inkluderar de faktiska omständigheterna som leder till en specifik rättslig konsekvens. Detta innebär att den rättsliga grunden är det underliggande sakförhållandet som utlöser den rättsliga följden, oavsett om det finns en specifik lagtext som reglerar situationen.

Inte prioriterat av nätägaren att reglera skador

Det är viktigt att nätägare och andra inblandade parter förstår sina rättigheter för att kunna reglera skadorna på ett rättvist och korrekt sätt. Men för många nätägare är skadereglering inte ett prioriterat område, vilket gör att man inte bygger upp tillräcklig kunskap. Det leder till att ärenden tar lång tid att hantera vilket minskar möjligheten att få ersättning för skador.

Är det svårt att reglera era skador?

Upplever ni att det är svårt för er att reglera era skador idag? Våra skadereglerare hör till Sveriges mest erfarna och hjälper ledningsägare med effektiv och rättvis reglering av skador på ledningsnät. Vi tar hand om hela skaderegleringsprocessen så du kan fokusera på det du är bäst på!

Vill du diskutera skadereglering med oss? Hör av dig till Marcus!

Marcus Lennselius
Skadereglerare
070 – 658 13 79
marcus.lennselius@svenskskadereglering.se

Vill du veta mer om effektiv skadereglering, se webbinariet ”Rättvis ersättning vid skador på ledningar”.

Genom att anlita oss för skadereglering ökar du dina möjligheter att få ersättning för grävskador!